Gebruiker

Algemene Voorwaarden

 

 


 

 

Door gebruik te maken van immorenecovens.be

Aanvaardt de bezoeker onderstaande gebruiksvoorwaarden en ziet hij af van elke aanspraak tegenover BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin, behalve in geval van opzettelijke fouten van BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin.Aanvaardt de bezoeker dat zijn mogelijk onwettige of verdachte handelingen worden meegedeeld aan de bevoegde diensten.


 

Beheerder

 

De websites worden beheerd en uit gegeven door:
BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin
Beukenlaan 4
3320 Hoegaarden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Eigendommen kunnen enkel te huur of te koop aangeboden worden via BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin.

De informatie over het aanbod van diensten en eigendommen gebeurt onder de unieke verantwoordelijkheid van BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin. Wij raden u aan om steeds contact op te nemen met het kantoor.

Het nieuws en algemene informatie in verband met vastgoed wordt u op geheel vrijblijvende wijze verstrekt. BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin garandeerd niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Wij bevelen u bijgevolg ons kantoor te contacteren alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen.

Wij doen al het mogelijke om op de immorenecovens.be website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste, onvolledige of ongeschikte informatie, noch voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of andere schade die voortvloeit uit het openen of het gebruik van de inhoud van de immorenecovens.be website, inclusief gedownloade bestanden.


 

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de immorenecovens.be website hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.


 

Inschrijving

U kunt zich vrij inschrijven op deze website . Daarvoor vult u een formulier in met uw persoonlijke gegevens. Uw inschrijving die valt onder het privacybeleid, verschaft u toegang tot gratis diensten:

het opslaan van uw zoekcriteria voor vastgoed,het opslaan van de vastgoedaanbiedingen die u interesseren,waarschuwingen via e-mail of telefonische oproep zodra een pand, dat beantwoordt aan uw criteria, op de site wordt geplaatst,waarschuwingen zodra de prijs van een pand dat u interesseert, verandert,nieuwsbrieven met tips en adviezen op het gebied van aankoop, verhuur, verhuis, financiering en vastgoed in het algemeen,informatie en catalogi met betrekking tot onderwerpen die u hebt geselecteerd.

Indien een wachtwoord is vereist dan is het wachtwoord waarmee u zich kunt identificeren om van bepaalde diensten te kunnen genieten, persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt er zich toe dit wachtwoord niet door te geven aan derden.

De gebruiker is de volledige en enige verantwoordelijke voor elke activiteit die wordt uitgevoerd onder zijn toegangscode.


 

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de website of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

Die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden,die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming") voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze,die op eender welke wijze de goede reputatie van de site zou schaden,die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden,die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden.

Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.


 

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.
BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de site en de bestanden die van de website kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn computer te installeren.


 

Intellectuele rechten

Geen enkele tekst, foto, tekening, grafiek of welk ander onderdeel ook uit de immorenecovens.be website mag worden verspreid of op welke manier dan ook overgenomen, tenzij BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin hiervoor toestemming heeft verleend.

De vormgeving van deze site (sitemap, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,...) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot € 500 000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin de gebruiker van de website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de website wordt weergegeven uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de website op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de website behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, slogans en logo's op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin of van hun respectievelijke eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin, is elk gebruik van namen, merken, slogans en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.
Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Elk commercieel gebruik van de inhoud van de website is strikt verboden.

In geen enkel geval kan BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van deze site voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de website aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.


 

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de immorenecovens.be website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.


 

 

Privacy Disclamer

 

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Persoons- en profielgegevens in de mate waarin u deze aan ons toevertrouwt:

uw taalvoorkeur,naam, adres, email, telefoon – en GSM nummer, (indien van toepassing) ...gebruikersnaam en paswoord,uw zoekopdrachten,uw favoriete panden.

Andere gegevens:

log gegevens met betrekking op het surfgedrag en de gebruikte technologieën. Deze zijn anoniem en niet persoonsgebonden

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

om u op de meest gebruiksvriendelijk manier informatie te bezorgen en u op de hoogte te houden van wijzigingen in ons aanbod,om de goede werking van onze website te controleren en verder te optimaliseren

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling en verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de immorenecovens.be website worden verzameld, is het bedrijf BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin. Dit bedrijf beheert de website en heeft haar maatschappelijke zetel op het adres:

BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin
Beukenlaan 4
3320 Hoegaarden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

De manager van de website is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Hoe wordt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens beschermd?

Persoonlijke gegevens worden niet op een beveiligde manier verzonden. We hebben echter wel een aantal veiligheidsregels voorzien zodat de servers waarop uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, in de mate van het mogelijke worden beschermd tegen:

toegang of wijziging van uw gegevens door onbevoegden,onjuist gebruik of bekendmaking van uw gegevens,onwettige vernietiging of accidenteel verlies van uw gegevens,onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren


 

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Uw persoonsgegevens beschouwen we als vertrouwelijk en zullen niet aan derden meegedeeld worden. U hebt op elk ogenblik toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt ze rechtzetten of wijzigen via email. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
U kunt ons ook verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen door ons een brief te sturen – met een kopie van uw identiteitskaart – op het volgende adres:

BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin
Beukenlaan 4
3320 Hoegaarden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Wij zullen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.


 

Algemeen

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:

BVBA Zakenkantoor Rene Covens-Versin
Beukenlaan 4
3320 Hoegaarden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek

Minimum Slaapkamers/Badkamers
Prijsklasse
-
Copyright © 2018 IMMO RENE COVENS. Alle rechten voorbehouden. Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

BVBA Zakenkantoor René Covens-Versin
Erkende vastgoedmakelaar BIV 203752

Telefoon: 0475/819494 - 016/767650 - BTW BE0425.039.449
Bankreknr BVBA COVENS-VERSIN: 230-0020628-84 (BNP Parisbas)
Verzekeringsnr: 730.154.889 (BA vastgoedmakelaar, AXA)

Gebruiksvoorwaarden - Privacy